Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Proti-akne.com. Účelem obchodních podmínek je vymezit práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá mezi dvěma smluvními stranami „Kupující“ a „Prodávající“.

Kupující – je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu (e shopu) www.Proti-akne.com, e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefonní číslo Prodávajícího nebo telefonicky.

Prodávající – je provozovatel internetového obchodu Proti-akne.com, jehož obchodní údaje jsou:

 

Cougar.sk, s.r.o.

Moyzesova 36

04001 Košice

IČO: 47 912 057

DIČ: 2024139854

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka číslo 36305/V ze dne 24.9.2014.

 

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná elektronická kupní smlouva je uzavřená okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Tyto jsou vymezené kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí elektronické kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – jsou smluvní ustanovení dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v tomto elektronickém dokumentu. Kupující okamžikem odeslání objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v čase odeslání objednávky. Kupující je vázaný těmito obchodními podmínkami od okamžiku uzavření elektronické kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky dále potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami souhlasí bez výhrad.

 

Úvodní ustanovení

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenské republiky. V případě, pokud je smluvní stranou spotřebitel (nefiremní zákazník), řídí se právní vztahy neupravené obchodnými podmínkami Proti-akne.com zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákonem č. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, v platném znění. V případě, pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami Proti-akne.com zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a kompletní vyplnění všech údajů a náležitostí v registračním či objednávkovém formuláři či v nákupním košíku. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považované za návrh smlouvy a jsou závazné. K akceptování návrhu smlouvy ze strany provozovatele dochází potvrzením elektronické objednávky. Provozovatel je vždy oprávněný žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně, a to v závislosti na charakteru obchodu (cena, náklady na přepravu, chybný e-mail, objednané množství, chybné či neexistující telefonní číslo, vzdálenost dodací adresy apod.), především však při ceně vyšší než 150 eur. V případě, že kupující odmítne objednávku autorizovat, prodávající ji považuje za neplatnou. Pokud je mezi provozovatelem a kupujícím uzavřená dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její neoddělitelnou součástí. Kupující souhlasí zároveň s proplacením náhrady škody, která vznikne prodávajícímu v případě, že si kupující nepřevezme závazně objednanou zásilku. Pokud si kupující nepřevezme objednanou zásilku, kupující je povinný uhradit na účet prodávajícího náhradu způsobené škody ve výšce 4 eur. Kupující souhlasí s tímto ustanovením bez výhrad.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, v platném znění, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněný požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nevyhnutelných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinné vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel už převzal objednané zboží, je povinný ho vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, v kterém bylo prodávajícím odeslané, bere na vědomí, že prodávající je oprávněný si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinný prokázat, uhradit ze sumy, která byla uhrazená spotřebitelem za objednané zboží.

Spotřebitel je zároveň povinný v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazená suma za objednané zboží poukázaná ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou sumu, resp. sumu sníženou o vzniklou škodu bezodkladně po vrácení objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné v případě, pokud bylo zboží částečně spotřebované. Podobně není možné odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje především z hygienických důvodů (např. lesk na rty, krémy, make-up, bělicí pero na zuby apod.).

 

Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná plynout od převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen si důkladně zboží prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen bezodkladně o tom uvědomit prodávajícího. V případě, že:

– jde o závadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněná bez zbytečného odkladu, resp. má kupující právo na výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněný namísto odstranění závady vyměnit vždy závadné zboží za bezchybné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti,

– jde o závadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívané, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit,

– jde o závadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívané, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny,

– jde o závadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytlou závadu po opravě nebo pro větší počet závad zboží řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za vady zboží, které byly způsobené v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nadměrným mechanickým opotřebením, na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením. Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, povětrnostních podmínek, násilného poškození nebo používání v extrémně neobvyklých podmínkách. Záruka se nevztahuje na léčivý účinek výrobku, neboť tento výrobek není léčivem, ale kosmetikou a tento účinek je individuální. Ve velké míře účinek výrobků závisí i na genetice a množství jiných faktorů spojených s uživatelem těchto přípravků, jako například životosprávě spotřebitele, imunitě a mnoha dalších faktorech, které prodávající nemůže ovlivnit. Prodávající nezodpovídá za škody způsobené doručovatelskou službou ani za opožděné dodání zboží zapříčiněné poštou nebo kurýrní doručovatelskou společností.

Jako záruční list slouží faktura neboli doklad vyjadřující plnění kupní smlouvy. Kupující je povinný při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem, resp. fakturou. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné či e-mailové zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Dodací podmínky, termíny

Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště), dodací adresa nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním, resp. objednávkovém formuláři obchodu. Zboží bude dodané provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (Česká pošta, kurýr PPL). Zboží se odesílá jen v rámci ČR. Dodání zboží je uskutečněné jeho odevzdáním kupujícímu, případně poště nebo kurýrovi na přepravu ke kupujícímu. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího jen za podmínky zaplacení kupní sumy v plné výši. Provozovatel expeduje zboží kupujícímu do jednoho pracovního dne, pokud není u jednotlivého konkrétního výrobku uvedeno jinak. Ke každé zásilce je přiložená faktura, která slouží jako doklad o koupi a pro uplatnění záruky, proto je kupující povinen pečlivě doklad uschovat pro případ reklamace.

Pokud je u objednaného zboží uvedená dostupnost „Skladem“, dodací lhůta začíná plynout dnem přijetí objednávky. V jiných případech je uváděna dostupnost zboží v přibližném počtu dní do naskladnění výrobku. V těchto případech je výrobek momentálně vyprodaný. Kupující je povinen si uvedenou dostupnost zboží před objednáním přečíst a brát ji na vědomí.

 

Kupní cena, poštovné a balné

Všechny ceny uvedené na webstránce Proti-akne.com jsou konečné a bez dalších příplatků. Konečná cena pro kupujícího bude uvedená v potvrzení objednávky, resp. v posledním kroku objednávkového formuláře. Cena se ještě v nákupním košíku může snížit využitím slevového kupónu. Platnost všech akčních nabídek je do okamžiku jejich zrušení provozovatelem e-shopu, nebo do vyprodání zásob.

K ceně je připočítávané poštovné a balné, pokud není uvedeno jinak. Toto se účtuje následovně:

  • Česká pošta – 89 Kč
  • Kurýr PPL – 69 Kč

Zboží se expeduje jen na území ČR, po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím je možné po úpravě poštovného a balného zboží expedovat i mimo území ČR, avšak jen v rámci EU.

Kupující může prodávajícího kontaktovat na tel.č.:

+421910 966 423 – vedení společnosti Cougar.sk, s.r.o. (v době 09:00–17:00) – hovorné je účtované podle platného ceníku Slovak Telekom, a.s., nebo podle ceníku operátora kupujícího.

 

Platební podmínky

Internetový obchod Proti-akne.com nabízí tyto možnosti platby za objednané zboží:

  • Dobírka
  • Převodní příkaz

Při dobírce proběhne platba v hotovosti formou dobírky (platba poštovnímu doručovateli České pošty nebo kurýrovi PPL). Platbu převodním příkazem je nutné zrealizovat prostřednictvím platby přes internet banking před odesláním zásilky. Platba PayPal se realizuje prostřednictvím zákazníkova PayPal účtu na PayPal účet prodejce.

 

Slevy a slevové kupóny

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněný v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je klient informovaný a bude mu nabídnutá možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kupónu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou vždy přiložené buď přímo ke slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uvedený odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsaná.

 

Alternativní způsob řešení sporů

Pokud se kupující domnívá, že byla porušena jeho práva nebo není spokojený se způsobem, kterým Prodávající uskutečnil jeho reklamaci, má právo se obrátit na Prodávajícího se žádostí o nápravu emailem na adrese info@belici-pasky.com. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítnutím nebo na ni do 30 dní ode dne odeslání neodpoví vůbec, Kupující má na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 (§ 3 ods. 1 písm. t) a zákona č. 391/2015 právo na alternativní, (mimosoudní) způsob řešení sporu. Kupující může návrh podat způsobem určeným podle § 11 ods. 2 a §12 zákona 391/2015 Z.z.

Kupující může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/. Stížnost prostřednictvím platformy může podat Kupující žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU. Náklady spojené s alternativním řešením sporu hradí každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 

Ochrana osobních údajů

Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

 

 

Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů podle zákona č. 428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Provozovatel internetového obchodu tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků získanými při objednávání zboží zachází ve smyslu „Zákona č. 428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů”. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazané a Cougar.sk, s.r.o., je nebude dále zpracovávat.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 10. 2015.