Ochrana osobních údajů

Zásady používání souborů cookies

 

Co jsou soubory cookies

 

Abychom vám dokázali poskytnout co nejlepší služby, naše internetové stránky využívají cookies. Soubory cookies jsou malé standardizované textové soubory, které se nahrají do vašeho internetového prohlížeče během prohlížení stránky. Používáním souborů cookies nedochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, protože jejich používáním neshromažďujeme osobní údaje a ani je neposkytujeme třetím stranám. Každý uživatel prohlížením naší webové stránky souhlasí s jejich používáním a ukládáním do jeho prohlížeče. Na tuto skutečnost je upozorněn při návštěvě naší webové stránky a prostřednictvím informační lišty. Setrváním na internetové stránce souhlasí s používáním cookies.

 

Na co cookies slouží?

– ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu. Bez souborů cookies by nebylo možné v e-shopu pohodlně nakupovat.

– při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;

– pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

 

Podrobné informace o cookies najdete i na této stránce: COOKIES

 

Jaké soubory cookies používáme:

 

Soubory cookies používané na našich stránkách je možné z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „Session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, dokud prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „Persistent cookies“, které zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo pokud jejich ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotných cookies a nastavení vašeho prohlížeče).

 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní, je možné cookies rozdělit na:

– konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

– trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

– remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a k jejich správnému cílení,

– analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají,

– esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami. Podle těchto cookies však není možné identifikovat vaši osobu. Tyto cookies například přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „Cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe přizpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách.

 

Jak se zbavit souborů cookies

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již v úvodním nastavení. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit používání jen některých souborů cookies.

Odmítnutí souborů cookies může způsobit, že internetové stránky které se budete snažit zobrazit, nebudou fungovat správně.

Pokud nevíte jak upravit nastavení souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, obraťte se na technickou podporu jeho vydavatele.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Následující informace jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Informace se snažíme udržovat stále aktuální, avšak někdy se ani my nevyhneme chybám. V případě rozporu následujících ustanovení s ustanoveními v obchodních podmínkách jsou závazné obchodní podmínky. V případě že by existoval rozpor mezi nimi a zákony ČR nebo legislativními akty EU, chybné odstavce nahradí zákonnými ustanoveními, aniž jsou dotčeny odstavce které nejsou v rozporu se zákonem.

Kupující při své registraci na internetových stránkách e-shopu nebo při odeslání objednávky může prodávajícímu dobrovolně poskytnout následující osobní údaje:

 

– jméno a příjmení

– e-mailový kontakt

– telefonický kontakt

– adresa bydliště nebo dodací adresa kupujícího.

Kupující pro takové případy výslovně souhlasí se:

– zpracováním získaných osobních údajů,

– použitím získaných osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.

 

Souhlas kupujícího podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů. Kupující je seznámen s tím, že bez poskytnutí osobních údajů nemůže být splněn závazek prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, jelikož bez dostatečné identifikace kupujícího by taková smlouva nemohla vzniknout.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů kupující prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může prodávajícímu způsobit. Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu jakoukoli změnu svých osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je umožnění vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, umožnění poskytnutí kupujícím vyžádané zboží nebo služby, umožnění vystavení daňového dokladu a doručení vyžádaného zboží a zasílání informačních zpráv, pokud k tomu kupující vyjádřil zvláštní souhlas.

 

Osobní údaje kupujícího nebudou zveřejněny.

 

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji kupujícího v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření prodávajícího. O oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje jménem prodávajícího, může kupující požádat na základě písemné žádosti adresované prodávajícímu.

Osobní údaje kupujícího mohou být poskytnuty 3. osobám, které zajišťují skladování nebo přepravu zakoupeného zboží, osobám, které zajišťují zákaznický servis a zastupují prodávajícího při povinnostech vyplývajících z této smlouvy. Těmito osobami jsou provozovatelé logistických služeb, služeb kontaktního centra zákaznické podpory a přepravních služeb.

 

Kupující má zejména právo na základě písemné žádosti adresované prodávajícímu požadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému, kupující je oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

 

Práva kupujícího mohou být omezena, pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

 

Kupující má na základě písemné žádosti právo u prodávajícího namítat proti:

a) zpracovávání jeho osobních údajů k jinému účelu než je účel stanovený v těchto podmínkách,

b) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

c) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

d) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu,

e) zpracovávání osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZOOU vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené.

 

Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba.

Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.